« Previous Plant  |  Next Plant »

Artemisia ludovicianai 'Silver Bullet'

SKU Name
ART-SIL-801-F4PW #4.5 PW Pot

  • Silvery-White Foliage